Straining Toward the Goal

Philippians 4:13  

13 I can do all things through him who strengthens me.
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon